Bekkenfysiotherapie Bekkenfysio

Bekkenfysiotherapie Breda, Breda Bekkenfysiotherapie

Rosemarij van Heesewijk

Rosemarij van Heeswijk, Roos van Heeswijk, Rosemarij Lak, Roos Lak

Breda

Breda

PrivacyPolicy

 

Bekkenfysiotherapie Breda / fysiotherapie Rosemary van Heesewijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bekkenfysiotherapie Breda / fysiotherapie Rosemary van Heesewijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Bekkenfysiotherapie Breda / fysiotherapie Rosemary van Heesewijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Bekkenfysiotherapie Breda / fysiotherapie Rosemary van Heesewijk waar gegevens worden verstrekt door patiënten als deze zich aanmeldt in de praktijk om behandeld te worden, middels direct toegankelijkheid fysiotherapie (DTF) of met een verwijzing van een (huis)arts met de daarin gegevens. Indien er een dossier aangelegd wordt zal een deel van deze gegevens geverifieerd /aangevuld worden via officiële betrouwbare bronnen zoals VECOZO, voor controle op verzekeringsrecht. Het SVBZ voor het controleren van persoonsgegevens zoals BSN en naam en adres.

Er zijn verwerkingsovereenkomsten met

1. Intramed voor het elektronisch patiëntendossier

2. Qualiview Onderzoeksinstituut, voor het invullen van  een enquête over de behandeling. Dit wordt gedaan in verband met (kwaliteitsonderzoek) Hierbij gaat het om anonimiseerde behandelgegevens, (deze zijn niet persoonlijk terug te herleiden)

3. VECOZO, informatie van zorgverzekeraars en het declareren van de behandelingen bij de zorgverzekeraars

4. Zorgmail brieven van - en naar huisartsen  en paramedici

 

Aan andere partijen worden uitsluitend gegevens verstrekt naar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van de patiënt, deze partijen zijn.

Andere zorgverleners zoals (huis)arts, letselschade expert, collega’s fysiotherapie Dit is nodig om een optimale zorg af te stemmen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Bekkenfysiotherapie Breda / fysiotherapie Rosemary van Heesewijk de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

(Zakelijk) Telefoonnummer;

(Zakelijk) E-mailadres;

Geslacht

BSN

Uw persoonsgegevens worden door Bekkenfysiotherapie Breda / fysiotherapie Rosemary van Heesewijk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Bekkenfysiotherapie Breda / fysiotherapie Rosemary van Heesewijk bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-          Alle personen die namens Bekkenfysiotherapie Breda / fysiotherapie Rosemary van Heesewijk van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-          We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-          We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-          Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-          We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contact

Bekkenfysiotherapie Breda / fysiotherapie Rosemary van Heesewijk

Laan van Mecklenburg 21

4818GD Breda

http://www.bekkenfysiotherapie-breda.nl/welcome/page/Contact